איך וועל בלייבן לעבן

$30.99
SKU

אן אמת'ע שטורמישע איבערלעבעניש פון א היימישע משפחה אין קרית יואל וועלכע האט זיך נארוואס אפגעשפילט ווערט פארעפנטליך מיט אלע דעטאלן

''איך וועל בלייבן לעבן'' וועט אייך אריינפירן אין גאר אסאך דראמא, אנגסט, איבערן מצב פון א היימישע אידישע מאמע וועלכע האט פון איין מינוט צום צווייטן אנגעהויבן זען שרעקליכע סימפטאמען; פארלוירן איר באוואוסטזיין; און אריינגעפאלן אין א געפארפולער מצב וועלכע מען האט ניטאמאל געקענט דיאגנאזירן. איר וועט מיטהאלטן אין א כראנאלאגישן סדר דעם איבער צוויי יעריגן קאמף פאר'ן לעבן. מעדיצינישע שטאנדפונקט, משפחה שטאנדפונקט, עסקנים און רבנים פאר רפואה אנגעלעגהייטן, ממש יעדן דעטאל וואס האט זיך אפגעשפילט. איר וועט מיטלעבן די האפענונג און אמונה שלימה מיט וואס די משפחה האט העלדיש געקעמפט, אפילו ווען עס איז נישט געווען קיין שום אנדייטונג פון א שינוי לטובה. א דיאגנאזע שרעקעדיג ביז גאר - אבער פארט איז 'איך וועל בלייבן לעבן" נישט קיין 'שרעקעדיגער' בוך. עס איז א בוך וואס ווייזט אונז אויסנאמליכע מדריגות פון חסד און אמונה צו וואס א איד קען אנקומען. ''איך וועל בלייבן לעבן'' אנטדעקט די הערליכקייט פון כלל ישראל , וואס זענען גרייט אין יעדן נויטפאל צו ביישטייערן אלעס וואס נאר מעגליך ארויסצוהעלפן איינערדעם צווייטן. לא אמות, כי אחי', ואספר מעשי קה

ווען איינער זאל פרובירן אליינס אויסצוטראכטן די דאזיגע ערציילונג וואס האט זיך דא אפגעשפילט, אלס א נאוועל בוך, גלייב איך נישט אז ער וואלט דאס געקענט אזוי פונקטליך אויסרעכענען ווי עס האט אין די ווירקליכקייט פאסירט

(פונעם דאקטאר'ס רעדע ביים  סעודת הודאה)

448 pages

Ages 13-120

Sold By